Tematyka

IV Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych

Lokalne i regionalne aspekty redukcji ryzyka klęsk żywiołowych

 

Podejmowane zagadnienia

 • teoretyczne i praktyczne aspekty badań
 • paradygmaty i definicje
 • geograficzne ujęcie: fizyczne i społeczne aspekty badań
 • podejście psychologiczne
 • uniwersalne podejście do wielu typów zagrożeń
 • metody, szacowanie, analiza przestrzenna
 • GIS, obrazy satelitarne, analiza statystyczna
 • Strategie
 • Zmiany i wyzwania
  • Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (215-2030) (ważny temat)
  • redukcja ryzyka klęsk żywiołowych (ważny temat)
  • szacowanie ryzyka klęski żywiołowej
  • zarządzanie redukcją ryzyka klęsk żywiołowych/ zarządzanie ryzykiem (ważny temat)
  • zagrożenia naturalne i zjawiska ekstremalne
  • adaptacja do zagrożeń naturalnych i zmian klimatu: rządowe, społeczne, indywidualne (ważny temat)
  • podatność na zagrożenia naturalne/ zdolność radzenia sobie/zdolność adaptacji/elastyczność i budowanie odporności na zagrożenia naturalne; indywidualna, społeczności lokalnej, instytucjonalna (ważny temat)
  • infrastruktura krytyczna
  • gospodarka przestrzenna/planowanie przestrzenne
  • zrównoważony rozwój w kontekście redukcji ryzyka
  • geoetyka i etyczne aspekty klęski żywiołowej; indywidualne, społeczności,  instytucjonalne i biznesowe (ważny temat)
  • ciemna turystyka (dark tourism)
  • korupcja: identyfikacja kluczowych aspektów
  • odpowiedzialność w działaniach humanitarnych i sytuacjach kryzysowych
  • świadomość publiczna zagrożeń i ryzyka
  • zachowania i komunikacja społeczna
  • prewencja, ubezpieczenia, ewakuacja
  • działania stron na rzecz redukcji ryzyka: biznesu (małe i średnie przedsiębiorstwa) administracji, społeczności lokalnej- przed, podczas i po klęsce (ważny temat)
  • psychiczne następstwa klęsk żywiołowych (ważny temat)
  • edukacja: edukacja szkolna i nieformalna
  • współpraca między uniwersytetami, administracją rządową i społeczeństwem (ważny temat)
  • uchodźcy klimatyczni
  • Międzynarodowy Dzień Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych: działania i popularyzacja (ważny temat)