Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa i rejestracji
III Międzynarodowej Konferencji pt. ”Redukcja Ryzyka Klęsk Żywiołowych”
(ang. Disaster Risk Reduction), 12-13 października 2017 r. w Warszawie

§1
Uczestnik poprzez rejestrację na stronie www.drr.uw.edu.pl deklaruje swój udział w III Międzynarodowej Konferencji pt. ”Redukcja Ryzyka Klęsk Żywiołowych” (ang. Disaster Risk Reduction), w dniach 12-13 października 2017 r. w Warszawie (dalej „Konferencja”).
§2
Konferencja ma wyłącznie edukacyjny i naukowy charakter, związany ze specjalizacją Uczestnika.
§3
Uczestnik potwierdza swoje uczestnictwo w Konferencji poprzez wniesienie opłaty konferencyjnej podanej na stronie www.drr.uw.edu.pl w wysokości:
a) wczesna rejestracja oraz płatność do 31 maja 2017 r.: uczestnik: 142 EUR, student i doktorant: 95 EUR (z możliwością przedłużenia daty płatności po zamieszczeniu takiej informacji przez Organizatora Konferencji na stronie internetowej Konferencji)
b) późna rejestracja oraz płatność do 5 września 2017 r.: uczestnik: 188 EUR, student i doktorant: 142 EUR (z możliwością przedłużenia daty płatności po zamieszczeniu takiej informacji przez Organizatora Konferencji na stronie internetowej Konferencji).
Opłata konferencyjna zostanie przekazana na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego (UW).
§4
Uczestnik może wnieść opłatę na rzecz UW przelewem na konto bankowe wskazane przez Organizatora Konferencji lub kartą płatniczą Visa, MasterCard. Płatności kartami płatniczymi są realizowane on-line za pośrednictwem PayU S.A.
§5
W przypadku, gdy Uczestnik odwoła swój udział w Konferencji do dnia 15 sierpnia 2017 r., otrzyma zwrot opłaty konferencyjnej pomniejszonej o opłaty bankowe. Po dniu 15 sierpnia 2017 r., jednak nie później niż do dnia 15 września 2017 r., zwrócona kwota zostanie dodatkowo pomniejszona o 50 EUR. Po dniu 15 września 2017 r. żadne odwołania uczestnictwa nie będą akceptowane. Wszystkie zwroty zostaną dokonane w ciągu 4 tygodni od dnia zakończenia Konferencji. Środki zostaną przekazane na kartę, z której dokonano płatności. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu dwóch tygodni, po otrzymaniu pisemnego oświadczenia.
§6
Uczestnik nie może przenieść przysługujących mu z tytułu niniejszych Warunków Uczestnictwa praw i zobowiązań na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora Konferencji.
§7
W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w tym kodeksu cywilnego.
§8
Wszelkie spory będą rozstrzygane na drodze polubownej. W przypadku nie rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Organizatora.
§9
O wszelkich zmianach i uzupełnieniach niniejszych warunków uczestnictwa, Uczestnik powinien być poinformowany w formie pisemnej.
§10
Dane osobowe Uczestnika, podane w czasie rejestracji on-line będą przetwarzane przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, NIP 525-001-12-66, REGON 000001258, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 Nr 101, poz.926 ze zm.) w celu realizacji niniejszej Umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do uczestnictwa w Konferencji. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.