Panel psychologiczny

PANEL: Psychiczne następstwa katastrof 

Zaburzenia potraumatyczne: pomoc organizacyjna, terapia, prewencja.

Agnieszka Popiel, dr Wydziału Psychologii, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie

TEMAT: Objawy zaburzeń potraumatycznych i ich dynamika w czasie: rola pomocy organizacyjnej i psychologicznej

W referacie omówiona zostanie dynamika objawów potraumatycznych w czasie upływającym po traumatycznym zdarzeniu. Na tym tle wskazana zostanie rola różnych form pomocy organizacyjnej i psychologicznej, świadczonej w poszczególnych okresach ofiarom traumatycznych wydarzeń, w tym profesjonalnej terapii.

Bogdan Zawadzki, prof. Wydziału Psychologii, Uniwersytetu Warszawskiego

TEMAT: Zaburzenia potraumatyczne: skuteczność programów prewencji

Referat będzie prezentował skuteczność różnych form prewencji zaburzeń potraumatycznych, świadczonych w ramach interwencji pierwszego, drugiego i trzeciego rzutu z uwzględnieniem podziału na prewencje uniwersalne i selektywne.

Ewa Pragłowska, dr Wydziału Psychologii, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie

TEMAT: Polski program prewencji zaburzeń potraumatycznych u strażaków: wstępne wyniki

Referat będzie prezentował założenia, metodologię i wyniki wstępne badań programu prewencji objawów zaburzeń potraumatycznych u strażaków.

 

Bogdan Zawadzki (ur. 1957), doktor habilitowany (1992), profesor nauk humanistycznych (2007), Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, 00-183 Warszawa; opublikował ponad 130 prac z zakresu psychologii różnic indywidualnych – psychologii temperamentu, genetyki zachowania, psychologii międzykulturowej, diagnozy psychologicznej oraz psychologii klinicznej, w tym dwie monografie, cztery podręczniki do kwestionariuszy osobowości oraz redakcje naukowe czterech monografii/numerów specjalnych czasopism. Najnowsze publikacje dotyczą kwestii czynników (w tym cech osobowości) wpływających na rozwój objawów pourazowego zaburzenia stresowego (PTSD) u ofiar kataklizmów naturalnych i katastrof technologicznych (wypadków drogowych) oraz efektywności terapii PTSD; e-mail: Bogdan.Zawadzki@psych.uw.edu.pl